Forside

Vandløbslaug for Pøle å-systemet

 

I 2014 blev Vandløbslaug for Pøleå-systemet stiftet som en interesseorganisation for lodsejere og andre

med interesse i at sikre, at Pøleå-systemet forsat fungerer tilfredsstillende og for at fremme dialogen med

relevante myndigheder, ved at samle vores stemmer.

 

I vores vedtægter beskriver vi vores formål som:

 

  • Tilse at vedligeholdelse af vandløbene i å-systemet sker efter regulativ ved vandløbssyn i dialog med vandløbsmyndigheden.
  • Føre dialog med vandløbsmyndigheden ved regulativrevision – tilse at vandføringsevnen opretholdes.
  • Arbejde for stabil vandføring i Pøle Å i forbindelse med tilledning af overfladevand, spildevand og forbedring af tekniske anlæg desangående.
  • Arbejde for at vandføringsevnen opretholdes ved gennemførelse af øvrige planer (vandplaner, fredning etc.).
  • Arbejde for at Pøle Å-systemets afledte vand med stor sikkerhed kan videreudledes fra udløb i Arresø til endeligt udløb i Roskilde Fjord.
  • Søge deltagelse i kommunale, regionale og andre relevante råd.

 

Foreningens medlemmer er bredejere til Pøle Å-systemet, eller lodsejere som er afhængig af

velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom til Pøle Å-systemet.

 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasséreren. Vi opkræver et årligt kontingent på 200 DKK som

dækker organisationens eventuelle udgifter fx til rådgivning hos landboforening, landmåler, eller lignende.

 

Vandløbslaug for Pøle Å-systemet, Industrivænget 22, 3400 Hillerød